DEVREMÜLK MEVZUATIYLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER !

Bir ara devremülk modası vardı.  Hala var mı, bilmiyorum? Ama illa ki, ilgilenenleriniz vardır.  Zira, özellikle de devremülk devriyle ilgili tanıdığım bazı müvekkillerin canı çok yandığından; benden bu konuyla ilgilenmemi isteyenler oldu.

Özellikle Bodrum civarında biliyorum ki çok sayıda devremülk siteleri, kooperatifleri halihazırda mevcut.  Bana sorarsanız, kendi adıma değil devremülk, yazlık kültürüyle bile büyüdüğüm söylenemez.  Bir küçükken anne tarafıma ait Mersin’de ufacık yazlığı bilirim, bir de kısa süreli de olsa keyfini yaşadığımız ve daha sonra sattığımız Bodrum Adabükünde essiz koy manzaralı  yazlığı.  Ama devremülke yatırım yapar mısın, diye sorarsanız.  Buna kızan olsa da, “maalesef” cevabını veririm.

Devremülk mevzuatı yasal olarak Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirli hükümlere bağlanıyor. Buna göre Devremülk mevzuatı aşağıdaki gibi açıklanıyor:

Devre Mülk Hakkı

Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.

Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Madde 59 – Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

Madde 60 – Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.

Madde 61 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışardan bir gerçek veya tüzel kişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir.

Madde 62 – Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir.

Madde 63 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler.

Madde 64 – Devre mülk hak sahipleri,kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

Madde 65 – Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

boodrum

Bendenizin ayakları ve Bodrum… Tam 1 sene oldu ben gitmeyeli.  Hatta oradan bir yazı yazmıştım “Ablam Aşktan Öldü” diye… Geçen 25 Ocak’ta… Bir ufak enstantene yapmış olalım :)))

Bir de devremülk devri konusuna gelirsek … O da şu şekilde oluyor ….

Devremülk hakkı sahipleri diledikleri zaman kendi dönemlerini tesisle irtibata geçerek gerekli form ve prosedürleri yerine getirmek şartıyla kendi yerlerine kullanması istedikleri kişlere devredebiliyorlar. Yerine kullanım şeklinde olan bu devri devremülk hakkı sahibi yakınları veya akrabalarına yapabiliyor.

Peki, Devremülk nasıl kiralanır? Devremülk hakkı sahibi dilediği zaman kendi kullanım dönemini kiraya verebiliyor. Buna göre üyeler dilerse kendi kullanım dönemlerinin bir haftasını veya iki haftasını belirlenen ilgili form ve prosedürleri yerine getirmek şartıyla kiraya verebiliyor yada tesis tarafından kiraya verilmesini talep edebiliyor.

Kiralama işlemlerinde tesis yönetiminin belirleyeceği kiralama işlem bedeli alınıyor.

İşletme Yönetimi hiçbir zaman devremülk üyesinin dönemini kiraya verme garantisi vermez.Devremülk satın almak aynı zamanda bir ekonomik yatırım yöntemi oluyor. Devremülk üyesi tapusunu aldığı takdirde devremülkünü satabilir veya arzu ederse İşletme Yönetimi üye adına devremülk satış işlemi yapabilir. Bu tür işlemlerde çeşitli operasyon bedelleri talep ediliyor. İşletme Yönetimi bu tür taleplerde kesin satış garantisi vermez. Tapu almadan 2. el satış işlemi yapılmaz. Ödemesi biten devremülk üyesi gerekli evrakları tamamladıktan sonra İşletme Yönetimi tarafından yetki verilen kişilere noter yolu ile vekalet verir ve böylelikle tapu işlemi resmi süreç içerisinde tamamlanır. Satın alınan devremülkün tapu masrafının tamamı devremülk üyesine aittir.

Bu konuyla ilgili sıkıntıları olanlar benimle iletişime geçebilir, efem …

Saygılarımla

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog

Sosyal Medyada Paylaş