Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor ….

Tam da şu an,kuşlar neşeli neşeli cıvıldıyorlar …

Evimin önünden akan minik süs havuzunun usul usul hişirtisi kafamın içinde uğulduyor.

Kahvem magımda soğumaya yüz tutmuş..

Maxy uyukluyor, Goofymde her zamanki gibi peşimde …

Kick Box yastığım “Gel de bana vur, açıl …” dercesine masum masum beni bekliyor…. fazla bekletmeyeyim onu 🙂

Gizem Hanım’ın aklında binlerce tilki … Yaz bitmiş, Covid devam eder hiç mi hiç umrunda değil… Duruşmaları peşi sıra geliyor.  İş davaları ve ticari davalar ağırlıkta, bunların içinde İstinaftan dönen dosyalar da mevcut…

Hayat bir şekilde akıp gidiyor işte.  İte kalka mı, mutlu mesut mu, hayalkırıklıkları ile mi büyük umutlarla mı Allah bilir… Tek bildiğim her sabah uyandığımda Allah evimdeki huzurumu bozmasın diye dua ediyor olduğumdur.  Kapımı kapattığımda dış dünya ile irtibatı kopartmanın ne olduğunu, gel de bende görün bir de .. Bu kendime tanıdığım en büyük kıyaklardandır 🙂 ( Meksika yemeği yemek dışında elbette …)

Şimdi gelelim hukuki meseleye….

Bazı zamanlar müvekkillerimin tanık listesinde belirttiğim tanıklar, duruşmalarda tanıklık yapmaktan çekiniyorlar, ben de sıkça rastlıyorum bu duruma ve de zorlanıyorum tanıkları ikna etmekte, kimiçekiniyor gelmekten kimi ise zaman ayırmaktan aciz…  Savunduğumuz taraf için zor oluyor tabii, çünkü hakimlerin tanık ifadelerinden etkilendikleri kesin.  Bence tanık ifadeleri takdiri delillerden sayılmamalı.

Kimler tanıklık yapabilir ya da tanıklıktan çekinebilir diye bana sorarsanız; hemen açıklayayım iki başlık altında:

HMK (Hukuk Usulleri Muhakeme Kanunu) düzenlemesine göre;

MADDE 240- (1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir.

(2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.

(3) Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır.

MADDE 240- (1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir.

(2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.

(3) Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır.

Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi

(1) Mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği takdirde, geri kalanların dinlenilmemesine karar verebilir.

Tanıklıktan çekinme hakkı

(1) Kanunda açıkça belirtilmiş olan hâllerde, tanık olarak çağrılmış bulunan kimse, tanıklık yapmaktan çekinebilir.

(2) Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme sebeplerinin varlığı hâlinde, hâkim tanık olarak çağrılmış kimsenin çekinme hakkı bulunduğunu önceden hatırlatır.

Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme

MADDE 248- (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilirler:

a) İki taraftan birinin nişanlısı.

b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi.

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu.

ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar.

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları.

e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk.

Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme

MADDE 249- (1) Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak kimseler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Ancak, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükmü saklı kalmak üzere sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde, bu kimseler tanıklıktan çekinemezler.

Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme

MADDE 250- (1) Aşağıdaki hâllerde tanıklıktan çekinilebilir:

a) Tanığın beyanı kendisine veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birine doğrudan doğruya maddi bir zarar verecekse.

b) Tanığın beyanı kendisinin veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birinin şeref veya itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa.

c) Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse.

Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları

MADDE 251- (1) 248 ve 249 uncu maddeler ile 250 nci maddenin (a) bendindeki hâllerde;

a) Bir hukuki işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse o işlemin esası ve içeriği hakkında,

b) Aile bireylerinin doğum, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında,

c) Aile bireyleri arasında, ailevi ilişkilerden kaynaklanan mali uyuşmazlıklara ilişkin vakıalar hakkında,

ç) Taraflardan birinin hukuki selefi veya temsilcisi olarak kendisinin yaptığı işler hakkında,

tanıklıktan çekinilemez.

Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi

MADDE 252- (1) Tanıklıktan çekinen kimse, çekinme sebebini ve bu sebebi haklı gösterecek delilini, dinleneceği günden önce yazılı veya davet edildiği duruşmada sözlü olarak bildirmek zorundadır.

(2) Çekinme sebeplerini ve bunun dayanaklarını önceden bildirmiş olan tanık belli günde mahkemeye gelmek zorunda değildir.

(3) Mahkeme, duruşmada bulunan tarafları dinledikten sonra tanıklıktan çekinmenin haklı olup olmadığına karar verir.

Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu

MADDE 253- (1) Tanık, kanuni bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir, yemin etmez veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinirse beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına ve bu yüzden doğan giderleri ödemesine hükmedilerek, yeniden dinlenilmek üzere yargılama başka güne bırakılır.

(2) Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse o mahkemece iki haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir.

CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu)’n daki düzenlemeye baktığımızda ise:

Tanıklık, bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği bilgi ve görgüyü “mahkeme huzurunda” anlatmasıdır. Kolluk veya savcılık önünde tespit edilen beyanlar, ceza hukuku doktrininde tanık beyanı olarak kabul edilmemektedir.

Yargıtay’ın “yalan tanıklık suçu” yargılamalarında açıkladığı görüşleri dikkate alındığında, Yargıtay da kolluk (polis, jandarma vs) tarafından yapılan ifade alma işlemini “tanık beyanı” olarak nitelendirmemektedir. Yalnızca ispat konusunda karar verecek mahkeme önünde verilen beyan, tanık beyanı olarak kabul etmektedir.

 • Tanık, TCK uygulamasında, kamu görevlisi sayılır.
 • Sanık, yargılandığı bir davada tanık olarak dinlenemez. Ancak beraat eden sanık, diğer sanıklar hakkında tanıklık yapabilir.
 • Doktrinde tartışmalı olmasına rağmen sanık müdafinin o davada tanıklık yapmasına engel kanuni bir düzenleme yoktur.
 • Mağdur tanık olabilir, CMK 236/1 gereği mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanmalıdır.
 • Tanık anlatımlarında farklılıklar olabilir, önemli olan bu farklılıkların çelişki aşamasına gelmemesidir.
 • Tanık anlatımlarındaki çelişkiler öncelikle yüzleştirerek giderilmelidir. Çelişkiler giderilemezse hangi tanığın anlatımının hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanıp karar verilmelidir.
 • Akıl hastası dahi, bu sıfatı dikkate alınarak, tanık olarak dinlenebilir. Bu durumdaki tanık beyanının delil değeri tanığın sübjektif durumu dikkate alınarak takdir edilir.
 • Tanık, yargıç sormadıkça, kanaat ve değerlendirmelerini söylememelidir.
 • Kollukta dinlenen kişi tanık değil, ancak, bilgi sahibi olan kişidir. Kolluk beyanı tanık beyanı olarak kabul edilemez, ceza muhakemesindeki tanık beyanı delili tanığın mahkeme önünde özgür iradesiyle verdiği beyana denilmektedir.
 • Müşteki, olay hakkında doğrudan bilgi ve görgü sahibiyse aynı zamanda olayın şahidi olarak kabul edilir.
 • Avukatlar, tanığa doğrudan soru sorabilir.

Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir. Bu hükümler, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

 • Kural olarak tanıklar çağrı kağıdı ile çağrılır, gelmemenin sonuçları çağrı kağıdına yazılır, tutuklu işlerde çağrı kağıdı ile çağrılmadan doğrudan zorla getirme kararı verilebilir (CMK md. 43/1). Sadece hakim veya mahkeme değil, C. Savcısı da md.146/7’ye göre tanık hakkında zorla getirme kararı verebilir. Tutuklu bir iş söz konusu değilse, mahkemenin veya savcılığın çağrı kağıdı çıkarmadan zorla getirme kararı verme yetkisi yoktur. Davetiyle çağrılan tanık artık davetiye iptal edilerek zorla getirilemez, bu konuda hakimin bile takdir hakkı yoktur.
 • Çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kağıdına bağlanan sonuçlar, bu şekilde davet edilen tanıklar hakkında uygulanmaz. (CMK md. 43/2)

Telefonla çağrılan müşteki – müşteki aynı zamanda olayın tanığı da olabilir- ayrıca çağrı kağıdıyla da çağrılmalıdır (Y2.CD-2010/1265 k).

 • Mahkeme, tanığın hemen hazır edilmesini duruşmanın devamı sırasında dahi görevlilere yazılı olarak emredebilir (CMK md.43/3).

Tanığın bu şekilde hazırlanması uygulamada rastlanılan bir durum değildir. Ancak Ergenokon, Balyoz vs. gibi kamuoyunca bilinen davalarda duruşmanın devamı sırasında özel olarak görevlendirilmiş görevlilere mahkemenin yazılı emri tevdi edilerek tanıklar hazır bulundurulmuştur. Mahkemenin yazılı emri “hazır bulundurmayı” kapsadığından, bu emri alan görevli gerekirse zor kullanma yetkisine sahip olacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus mahkeme yazılı emri ancak kovuşturma aşamasında verebilir.

Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:

a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı,

b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi,

c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu,

d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları,

e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı bulunanlar.

Yaş küçüklüğüakıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanuni temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez.

Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler.”

 • Hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde tanıklıktan çekinme hakkı kullanılabilir.
 • Tanıklıktan çekinme hakkı olan tanığın yeminli-yeminsiz dinlenmeyi talep hakkı var. (CMK md. 51)
 • Nişanlılığın varlığı, taraflarda evlenme niyetinin olduğunu gösteren olgularla anlaşılabilir.
 • Hüküm tek başına tanıklıktan çekinme hakkına sahip tanığın beyanlarına dayandırılmış ise çekinme hakkının hatırlatılmaması usul hatası olarak sonuca etkili ise dikkate alınır.

“…Tanıklıktan çekinme hakkı olan kimseye, bu hakkı dinlemeye başlamadan önce hatırlatılmalı, bu hakkı kullanıp kullanmayacakları hususu sorulup, keyfiyet tutanağa yazılmalıdır. Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan bir kimsenin bu hakkının kendisine hatırlatılması zorunlu olduğundan, bu hak hatırlatılmadan dinlenilmesi halinde beyanlarının delil olarak değerlendirilmesi de artık mümkün değildir. Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında, olay hakkında beş duyusu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kişidir. Herkes tanık olma ehliyetine sahip olduğundan çocuklar ve akıl hastalarının da tanıklığına başvurabilecektir. Ancak tanığın anlatımlarına itibar edilip edilmeyeceği yargılama makamının takdirindedir. Ceza muhakemesinde, tanık dinlemeye yetkili makam soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise, mahkeme, naip hakim veya istinabe olunan hakimdir. Tanıklık, kamu hukukundan doğan toplumsal bir ödevdir. Bu nedenle tanığın, hukuka uygun olarak yapılan davet üzerine adli makamlar önüne gelmek, bildiklerini doğru olarak anlatmak ve yemin etme ödevi bulunmaktadır. Bununla birlikte ceza muhakemesinde tanığa bazı haklar da tanınmıştır. Tanığın; tanıklıktan çekinme, kendisi ve yakınları aleyhine açıklamada bulunmaktan çekinme, haklarını öğrenme, korunma, tazminat ve masraflarını isteme hakkı vardır. Tanığı dinleyecek olan makam tarafından önce tanığın kimliği ve güvenirliği belirlenmelidir. Bu amaca yönelik olarak tanığın adı, soyadı, yaşı, işi, yerleşim yeri, işyeri, geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları, şüpheli, sanık veya mağdurla olan ilişkisine dair sorular yöneltilecektir. Bu şekilde tanığın kimliği, olayın tarafları ile olan ilişkisi ve güvenirliğine ilişkin bilgiler alındıktan sonra tanığa hakları hatırlatılmalı, bu hatırlatma yapıldıktan sonra da tanıklık görevinin önemi ve uyması gereken kurallar anlatılmalıdır. Tanık, şüpheli ve sanıkla aralarındaki yakınlık nedeniyle tanıklıktan çekinebileceğine ilişkin olan CMK’nun 45. maddesine göre, şüpheli ve sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, aralarında evlatlık bağı bulunanlar tanıklıktan çekinebilecektir. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin rızasıyla, tanık olarak dinlenebilecek, kanuni temsilci, şüpheli veya sanık ise bu kişilerin çekinmesi konusunda karar veremeyecektir. Bu durumda kimin tanığın tanıklıktan çekinme hakkı konusunda karar vereceği kanunda gösterilmemiştir. Ancak yaş küçüklüğü durumunda çocuğun anne ve babasından birisi şüpheli ve sanık ise diğerinin rızasıyla çocuk tanık olarak dinlenebilir. Tanıklıktan çekinme hakları olan kimselere, bu hakları dinlemeye başlamadan önce hatırlatılmalı, bu hakları kullanıp kullanmayacakları hususu sorulup, keyfiyet tutanağa yazılmalıdır. Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan bir kimsenin bu hakkının kendisine hatırlatılması zorunlu olduğundan, bu hak hatırlatılmadan dinlenilmesi halinde beyanlarının delil olarak değerlendirilmesi de artık mümkün değildir.Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Maktul ile sanığın eşi N.’in aynı işyerinde çalıştıkları, olaydan dört yıl kadar önce maktulün N.’e onu sevdiğini, onunla evlenmek istediğini söylediği, N.’in bu teklifi kabul etmediği ancak maktulle de görüşmeye devam ettiği, N.’in olaydan altı ay kadar önce durumu eşi sanığa anlattığı, bunun üzerine sanığın maktulle görüştüğü, bu görüşmede maktulün sanığa da N.’i sevdiğini, onunla evleneceğini, aradan çekilmesini söylediği, sanığın bu teklifi kabul etmediği, bu görüşmeye rağmen N.’in olay gününe kadar maktulle irtibatını devam ettirdiği, olaydan bir gün önce de sanığın maktul ile aynı konuda görüştüğü, bu görüşmede de maktulun sanığa N. ile arasından çekilmesini söylediği, olay günü saat 15.34’te maktulün telefonla N.’i aradığı, bu görüşmeden sonra mesajlaşmaya devam ettikleri, son mesajın maktul tarafından 21.24’te gönderildiği, 21.45 sıralarında sanığın evinin bulunduğu sokakta iki el silah sesi duyulduğu, maktulün sanığın evinin önünde ölü olarak bulunduğu, sanık ve hakkında beraat kararı kesinleşen N.’in suçlamaları kabul etmediği anlaşılan ve görgü tanığı bulunmayan olayda, yerel mahkemenin hükme esas kabul ettiği ve mahkumiyet kararına dayanak oluşturduğu en belirleyici delilin sanığın oğlu Ö. F. T.’in anlatımları olduğu, tanığın soruşturma aşamasında usulüne uygun olarak Cumhuriyet savcısı tarafından beyanının alınmadığı, yargılama aşamasında da CMK’nun 45. maddesi uyarınca tanıklıktan çekinme hakkı olduğu hatırlatılmadan beyanının alınması suretiyle usul kurallarına aykırı davranıldığı anlaşıldığından, yerel mahkeme hükmünün sair yönleri incelenmeksizin öncelikle belirlenen bu usuli nedenden dolayı bozulmasına karar verilmelidir…” (YCGK-2013/454k.)

Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:

 • a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.
 • b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.
 • c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

Avukatlar, stajyerleri veya yardımcılarının dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

İlgilinin rızası olsa bile, ister avukatların mesleki faaliyetlerinin özelliği nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı mutlak bir haktır. İlgilinin rızası varsa avukatlık mesleği dışındaki meslek mensuplarının tanıklıktan çekinme hakkı yoktur.( CMK md. 46/2)

Maddi gerçeğin ortaya çıkmasının toplum açısından sağlayacağı yarar ile meslek sahiplerinin hakkında tanıklık yapacakları kişiler ile güven ilişkileri tartışılmış ve güvenin zedelenmemesi toplumsal doku açısından daha faydalı bulunmuştur.

Gazeteciler için mesleki sır kabul edilmemektedir. Örneğin, haber çekmekle meşgulken o sırada bir kişi öldürülse gazeteci tanıklık yapmak zorundadır, çekinme hakkı yoktur. Gazeteci şahit olduğu olayı tanık olarak anlatmakla mükelleftir. Ancak, gazetecinin yaptığı haber nedeniyle öğrendiği haber kaynaklarını açıklama zorunluluğu yoktur.

Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir.

 • Tanıklıktan çekinme hakkı olanlar ilgili yargısal makamın talebi halinde tanıklıktan çekinmesine neden olan olguları bildirmelidir.
 • Katılan veya sanık süjelerine, tanıktan, çekinmeye sebep teşkil eden olguları mahkemeye bildirmeyi talep etme hakkı tanınmamıştır.
 • Tanıklıktan çekinme sebebi yönünden hakim tarafından tanığa yemin verdirilebilir.
 • Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir.Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir.
 • Tanık, tanıklık etse bile, CMK 45. maddede belirtilen yakınlarını ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir.
 • Maddenin amacı, tanığın kendisini veya yakınlarını ceza takibinden korumak için yalan söylemesini önlemektir.
 • Tanığa soru sorulurken yakınları aleyhine ceza kovuşturması açılmasına neden olacak sorulara cevap vermekten çekinme hakkı olduğu mutlaka hatırlatılmalıdır.

Tanığın CMK’nın 45 ve 46. maddeleri anlamında tanıklığa engel bir halinin bulunmadığı, sadece anılan Yasa’nın 48. maddesi uyarınca, “kendisini ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği” hususunda ihtarda bulunulması gerekirken, tanığa çekinme hakkının bulunduğu bildirilip, tanığında tanıklık yapmayacağını bildirmesi üzerine, çekinme hakkını kullandığı gerekçesiyle beyanının alınmaması hukuka aykırıdır (Y13.CD-2014/19509 k.).

Sorularınızı Beklerim

Saygı ve Sevgilerimle

Avukat Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

Bana Gel Diyorsun Nasıl Geleyim …

Gitmiş onu görmeye… Yorgun argın…

Görememiş onu …

Geri dönmeye hali de yok…

Oturup ağlasın mı, kaderine mi yansın,….

Soluklanmış biraz, sadece gökyüzüne bakmış.  Susadığını hissetmiş ama dağın başında olduğunu farketmiş … Biraz daha vakit geçmiş …

Yine susamış … Bu sefer dili damağı kururcasına, bakınmış etrafına … Bir su kaynağı olabilir mi diye düşünmüş…

Kimsecikler de yok tabii etrafında.  Rüzgarin sesini dinlemiş.  Bir kulağından giren rüzgar beyninde adeta çınlama etkisi yaratıyor, bu esinti aklını başından almak şöyle dursun; adeta kendi sesinin başında yankı yaptığını hissetmiş…

Ölecek kadar susuz olduğunu farkettiğinde adeta güç topraktan bedenine yayılmış ve aniden ayağa kalkmış… Su içmezse ölecek.

Ölmemek için su bulması gerekiyor.  Neyse ki bunu hatırlayabilmiş, zavallıcık …  Yoksa orada oturmasının da derdine debelenmesinin de ne anlamı olacaktı ne de bunun için gücü … Su idi, bulması gereken ve “o an için mühim olan” başka da birşey değil… Suyu bulması da kolay olmadı … hem de hiç… son nefesini verecekti adeta.  Düşe kalka baya yürüdükten sonra dağların eteğinde cılız mı cılız akan bir çeşme bulabildi.  Kana kana içti suyu.  Biraz ara verdi, tekrar içti.  Sonra bir daha.  Bir daha derken tüm midesini suyla doldurmuştu.  Su açlığını da bastırmıştı.  Günlerdir yemek yemediği hatırladı.  Açtı… Hem yemek yemeğe, hem de hayata açtı.  Bu içtiği su ona adeta can, kan ve nefes vermişti.  Bu içtiği su adeta önemli sandığı aslında hiç önemli olmayan incir kabuğunu doldurmayan dert ve tasalarından arınmasını hiç olmazsa o an için zamana bırakması için gereken ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi, gücü vermişti.  Ve tüm derdini, uktesi ve üzüntüsünü orada bırakıp, arkasına bile bakmadan koşar adımlarla geleceğine, yoluna koştu…Bir daha o denli susuz kalmamak için, kalsa bile suya rahatça erişebileceği yerlerde olabilmek için….

Yarınlara umutla bakabilmek için, herşeye ve herkese rağmen ….

Yeni adli yıl başladı.  Ben ilk duruşmama girdim bile.  Bu sene avukatlığımın 15. senesi.  Dertlerinize derman olabilmek adına ben ve tüm meslektaşlarım COVİDe rağmen koşturmaya başladık adliye koridorlarında…

 

Selam ve sevgilerimle

Avukat Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

 

 

Hayvanları Ve Kadınları Şiddete Maruz Bırakanları Allah Kahretsin !

Sadece survive etmeye çalıştığımız bu ülkede, gün geçmiyor ki çok daha kötü haberler alıyoruz… Dün Pınar Gültekin’in katliamıyla kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi gündeme gelmişken; bugün de yine bir hayvan vahşeti ile uyanmış olduk.  Ciğerim yandı… Ankara’da bir şerefsiz bir köpeğe tecavüz edip, ölümüne sebep olmuştur.  Allah kahretsin !!!

İnsanın tüm yaşam enerjisini alan bu haberler de biteceği yerde daha da artıyor üstelik.  Türk toplumunda hiç bir şekilde iyiye,ahlaka, doğruya gitme yok.  Bu haberler çıktıkça da özellikle sosyal medyada bir iki veryansın oluyor, bazı yürüyüş ve mitingler düzenleniyor o kadar… Hopp bir sonraki vahşet haberine kadar ne yeni bir düzenlemeye gidiliyor; ne kanun koyucu kımıldayıp idam cezası getiriyor, ne de  hadım ve bu canilere hakettikleri cezayı verebilmek adına kısasa kısas mantığıyla yeni düzenlemelere gidiliyor… Her şey tek kelime ile yerinde sayıyor.

Halbuki verecekler elimize topluma bu canileri bir linç girişimi, arkasından tecavüz mü al sana hadım deyip bir canına okumalı ki, bir daha tecavüzü aklının ucundan geçirebiliyor mu acaba bu karaktersizler … Bak bakalım toplum duruluyor mu ondan sonra durulmuyor mu, sayın kanun koyucu … Bu ceza yasasının suçluyu rehabilite edip, yeniden topluma kazandırma düşüncesi tamamen benim eleştirdiğim bir bakış açısıdır.  Toplum temelinden sarsılmış, sen hayvana tecavüz edeni, kadına şiddet göstereni topluma kazandırsan ne olacak? Daha beterini yapıp, cehenneme,kan gölüne çevirecek iyice ortalığı …. ŞİDDETİN HİÇ BİR GEREKÇESİ OLAMAZ!!!!!!

Önlemler alınmıyor, sesler duyulmuyor … İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti engelleyen uluslararası sözleşmedir ancak Türkiye’de uygulanmıyor … Sesler duyulmuyor, vicdanlar uykuda … Nice Pınar Gültekinler, nice Mutlu Kayalar, Dilek Kayalar, nice kedi ve köpekler sakatlığa ve vahşetliğe maruz kalacak … nafile tüm gözyaşları … Nerde dernekler kuruluşlar, nedeN uygulanmıyor İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de … Neden baş edilemiyor bu vahşetlerle bıktık artık..   Bugün, bu güzel köpeğe tecavüz eden yaratığın, caninin, soysuz ve şerefsizin salıverildiğini öğrendim.  Onu salıveren hakimi de Allaha havale ediyorum, BU NASIL VİCDANDIR VİCDANSIZ?? … Feryat ediyorum, Tanrım sesimi duysun İnşallah ! ….Bu tarz canilerin az cezalarla topluma geri döndürülmesi zaten en başta günahtır, toplumdan dışlanması gerekir.  Ya yine başka hayvana, ya da başka kadına musallat olacaklardır bu adiler,,, ne beklenebilir ki…

Bugün o kadar canım sıkkın uyandım ki, hemen Hayvan Hakları Derneğinde ismi geçen bir dostumu aradım sonra da gazetede haber yapıldığını gördüm.  Umarım hayvan hakları kanunu kapsamı da genişletilir ve hayvanlara zulm edenlere de ciddi hapis cezaları getirilir….

Pınar Gültekin ve nice mağdur kadın davaları için de kadınları savunmak için hazırım … Ben en başında vicdanlı, HAYVANSEVER ve Allah korkusu olan bir kadınım, sonra avukatım ….

Saygılarımla

Av Gizem Tan

 

 

Kadına Şiddet Ve Ülkeler Arasi Fark !

Kadına şiddet her yerde aynı… ama verilen cezalar, ödenen tazminatlar açısından ülkeler arasında ciddi farklılıklar var …  Sosyal medyaya yansıyan ve karşımıza tesadüf eseri çıkan kadına şiddet vakaları ise sadece milyonda bazıları .. bir de bilinmeyenleri var.  Alışılagelmiş olan ve kadınların dile getirmedikleri, affettikleri binlerce nefret söylemi, hakaretler ve binlerce tokatlar var ..

Sevgilisi olduğu söylenilen bir erkek tarafından kafasından vurulan ve sakat kalan Mutlu Kaya; yine bir asker sevgilisi tarafından öldürülen ablası Dilek Kaya bunlardan sadece ikisi … Peki faillere verilen cezaları nedir? Türk Ceza Kanunu kapsamında verilen cezalar ekseri 10 ile 15 yıl hapis iken; iyi halli ya da haksız tahrikten yararlanması muhtemel failler taş çatlasa 9 ,10 yıl yatıp yine topluma katılmakta… Mutlu Kaya’nın failinin çıkması olası aftan yararlanmaması için Cumhurbaşkanına yalvarışını, haykırışını izlemediyseniz izleyin …

Bu konu her ne kadar tartışılsa da, senelerdir artan kadın cinayetleri bile kanun kouyucuları yeni düzenlemeler yapma konusunda tetiklemiyor.  Ya da ne bekleniyorsa ben de bilmiyorum… Ne kadın cinayetleri , ne hayvanlara zulumler asla azalmıyor ve ne zaman azalacak da medeni bir ülke seviyesine gelebileceğiz bunu kestirebilmek çok zor ne yazık ki!

Bir avukat olarak işimiz, mevcut kanunlara göre müvekkilimizi savunmak; ancak kadına şiddet edeni de hayvana eziyet edeni de benim savunmam mümkün değil … Keşke her avukat benim gibi  duyarlı olabilse …  Bu canileri savunan avukat olmazsa, belki sadece bu bile caydırıcı sebep olmaya yetebilir.  Madem kanun koyucu action almıyor, biz action alalım avukatlar olarak !

Şu anda dünya basınında yer verilen Amber Heard, The Sun Gazetesi ve Johnny Depp davasını yakından takip etmekteyim.  Bu dava da kadına şiddet davasıdır.  Şu an Londra’da görülmekte.  Önümüzdeki hafta davanın sonuçlanması bekleniyor.  Ayrıntıları sizlerle paylaşacağım ….

Selamlarımla,

Av Gizem Tan

Sen Olsaydın !

Hep uzun yollardır beni duygusallaştıran …

Yine verdim kendimi yollara … Meğer özlemişim o gittiğim yolları.  Salına salına gittim bu sefer.  Her bir manzaraya doya doya baktım.  Bekleyenim yoktu.  Sadece denize girmeye gidiyordum.  Her zaman sezonu açtığım koyda.

Bu koya ilk onunla gitmiştim; o artık yok ama ben varım elden ayaktan düşene kadar (yani ben 80 yaşıma gelene kadar 🙂  bu koyda açacağım sezonu …

Hep o şarkı gelir aklıma … “Sen Olsaydın …” sonra içlenirim … ama alışırsın sonra da bu duyguya, her duygu gibi… insanoğlu nelere alışmıyor ki… ne acılara, ne hasretlere, ne keder, ne çaresizliklere bi yerden sonra da acımıyor zaten de … Ama biliyor musunuz can kurtarmak, yenilenmek mühim.  Her rüzgara yenilmemek, daha da güçlenip hayatta ayakta durabilmek güzel şey.  Zaten aksi durumda, düşenin yanında da kimse olmuyor kalmıyor …

Bu güzel yolda bir sürü kaplumbağaya rastladım.  Bir sürü dediğim de 5i geçmez ancak her biri için ayrı ayrı durdum otobanda.  Onları ezilmesinler diye, güvenli bir yere çektim.  Afacanlar,  ağır ilerliyorlar ancak konu cana gelince ve arabaların kendilerine çok yaklaştığını anlayınca hareketleniyorlar ve adeta adımları hızlanıyor….

Her şarkıda duygulanmak güzel şey olabilir; ama atarlanmamak da lazım.  Gün içinde git gellerinizi ve moodunuzun dengesini özlemini çektiğiniz şey ya da kişilere ulaşmak için harcamaktansa ; o ana dönüp olmayanları gidenleri yok oldukları gibi kabul etmeyi öğrenmek zorundasınız.  Öğrenmezseniz de hayat acı acı inlete inlete öğretiyor zaten … çabuk öğrenin, canınız daha az yansın !  Benden demesi.  Ölüm aslında en güzel ayrılık şekli çünkü geri dönüşü yok, bi de yaşarken canlı canlı ayrılıklar oluyor işte bu en kötüsü … Ölümün en azından bir ebedi anlamı var; en kötü öteki tarafta buluşurum diye avutuyorsun kendini; öbürün de ise küs olduğun kişi için beslediğin duygular içinde seni kemirip gün be gün bitiriyor; sen öldürmeyi bilmezsen …

Gelelim hukuki bir soruna … Ben de tam konunun içerisindeyken … Beni takip edenleriniz bu konu üzerinde çalıştığımı bilirler, zaman zaman sorular da alıyorum ….İmarsız bir arsa üzerine ev yapılır mı?   En başında imarsız arsaı alıp almamak sizin bileceğiniz iş tabii.  İmarsız arsalar, imarlılara nazaran daha ucuz olduğu kadar riskleri de beraberinde getiriyorlar..  Ben bu düzenlemeyi beğenmiyorum gerçi ama ; uymak mecburidir aksi halde biçer döverler ile 5 dakikada inşaatınızın yerle bir edilmesi olasıdır…. Ben geçen hafta 500.000 TL değerindeki bir evin sırf bu sebepten ötürü yerle bir edildiğini gördüm ….

Yasal düzenlemelere göre …

 • İnşaat yapılacaksa bu inşaat arsanın yüzde 5’i içerisinde olmalıdır.
 • Ev ya da inşaat yapılabilir ancak bu yapı 250 metrekareyi geçemez.
 • Saçak seviyesi ile tabii zemin arasında 6,5 metre olmalıdır. 2 kattan daha yüksek yapı yapılamaz.
 • Yola ya da parsel bitimine yapılan ev 5’den daha fazla yaklaşamaz.

 

Saygılarımla

Avukat Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

Arabuluculuk ve Türkiye’deki Başarısı

Nerde kalmıştık …

Normalleşmeye geri dönmemize start verilen şu günler de, ben de üzerinde çalıştığım ve süreçten ötürü ara vermek zorunda kaldığım ama bu aydan itibaren duruşmalarına devam edilecek olan dosyalara döndüm.

Birçoğunuzun hatırlayacağı üzerine 3,4 sene evvelinden çeşitli televizyon programları ve haber kanallarına arabuluculuğu tanıtmak üzere katılmıştım.  Hukuk uyuşmazlıklarında çözüm yöntemi olarak getirilen arabuluculuğun çözüm üretme konusunda getirdiği başarı Türkiye’de muamma olsa da, mahkemelerin iş yükünü bir nebze de olsa azalttığını düşünüyorum en azında iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıkalar konusunda…  Çünkü, bu süreç bir zorunluluk halini aldı.  Hal böyle olunca da eli mahkum olduğu için arabuluculuk seanslarına katılan taraflar, sürecin uzunluğunu ve mahkeme evresinin meşakatini gören tarafların, tünelin ucundaki ışığı dahi görmeden havlu atmaları ve karşı tarafın getirdiği tekliften mutlu olmasa bile “lanet olsun asgari müşterek de uzlaşayım ve esas isteğimden feragat edeyim ki, mahkemede uğraşmak zorunda kalmayayım!” edası ile kabul etmesi olası bir durum halini almış oldu. Bu da mahkemelerde görülen duruşma sayısını azalttığı gibi, tarafların öyle ya da böyle uzlaşmasını sağlayarak mahkeme sürecindeki avukatlık masrafı ve çeşitli harçları ödemekten muaf hale getiriyor.  Benim açımdan durumu soruyorsanız da, ben tarafların uzlaşmasından ziyade mahkeme sürecini daha doğru buluyorum.  Arabuluculuk sistemi ile Amerika’da tanışmıştım.  Orada insanların yapısı ya da her şeyde olduğu gibi mahkeme sisteminin ve medeniyetin de ileri olmasından dolayı arabuluculuk her üç tarafı da daha iyi koruyor.  Uyuşmazlığı olan iki tarafla birlikte arabulucuyu yani ülkemizdeki avukatı…, “Türkiye’de Arabuluculuk” bir nevi adli yardım tarzınıza dönüşmüş olan bir uyuşmazlık çözüm sistemi tarzını almıştır. Ben  bu sistemin doğduğu Amerika’da bu sistemin eğitimini almış bir avukat olarak, buadaki tarza karşıyım.  Arabuluculuk sisteminin de tahkim kadar daha kaliteli bir seviyeye ulaşmasını beklerdim; ama bu şartlarla zor.  Zaten de avukata ödenen arabuluculuk ücretleri de yerlerde sürünüyor.  Bu ödeneklerin ödendiği de muamma. … Zira ben kendim arabuluculuğu kendi dosyalarım üzerinden özel olarak yürütmekteyim.  Bunda da sadece taraflara sormakla yetiniyorum.  Bir sonraki adımda da duyduğum genelde aynı şey oluyor “Gizem Hanım, karşı tarafla uzlaşma niyetimiz olsa neden sizi bizi savunmanız için avukat olarak tutalım?” diyorlar bana …. Bir nevi sesimi kesiyorlar anlayacağınız, arabuluculuk konusunda …  Siz düşünün artık, arabuluculuk faydalı mı değil mi diye … Faydalı ise kime faydası vardır?

Dava şartı olan zorunlu arabuluculuğu ise şu şekilde açıklayabilirim:

i.7036 sayılı İş Mahekemeleri Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk, kanun koyucunun deyimi ile dava şartı olarak arabuluculuk, kavramı ise Türk hukuk sistemine 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“İMK“) ile girmiştir. İşbu düzenlemede öngörüldüğü üzere kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır. Bu durumda, arabuluculuk yöntemine başvurulması gereken bir uyuşmazlığın varlığına rağmen arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağı dava dilekçesine eklemeyen tarafa bir haftalık kesin süre içinde son tutanağın mahkemeye sunulması gerektiğine ilişkin ihtarat içeren bir davetiye gönderilmektedir. Kesin süre içinde davacı tarafından son tutanak sunulmadığı veya dava öncesinden arabuluculuğa başvurulmadığının tespit edilmesi halinde mezkur dava, mahkemece dava şartı yokluğundan usulden reddedilmektedir. Esasen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yer alan usuli bu düzenleme bulunmasaydı da, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK“) 115. maddesinde yer alan hükümlere dayanarak anılan prosedürün izlenmesi gerekeceği açıktır.

2. ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuktur

Bu düzenlemeye göre, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Söz konusu düzenleme, doğrudan doğruya iflas veya konkordato mühleti verilmesi gibi çekişmesiz yargı işlerini kapsamamaktadır. Ayrıca kanunlarda ya da taraflar arasındaki sözleşmede tahkim şartı veya bir başka uyuşmazlık çözüm yöntemi öngörülmüşse yine arabuluculuğa başvuru gerekmeyecektir.

Dava şartı olarak arabuluculuk düzenlemesi anılan hüküm uyarınca ticari davalar ile sınırlandırılmıştır. Üstelik tüm ticari davalar değil, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini içeren ticari davalar açısından arabuluculuk bir dava şartı haline getirilmiştir. Söz gelimi, bir finansal kiralama sözleşmesi kapsamında talep edilen maddi tazminat için öncelikle arabuluculuğa başvurmak gerekmekle birlikte, sözleşme konusu malın iadesinin talep edildiği davada arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmeyecektir. Objektif dava yığılmasının olduğu durumda ise, bir diğer deyişle davanın birden fazla asli talep içerdiği durumda, her bir talep bağımsız bir dava olarak kabul edilecek ve arabuluculuk söz konusu talep açısından dava şartı ise buna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Kanun koyucunun, alacağın likit olmasına ya da tazminatın türüne ilişkin herhangi bir sınırlama yapmaması sebebiyle bir miktar paranın ödenmesini konu edinen ve alacak ve tazminat talebi içeren tüm ticari davaların TTK 5/A maddesinin kapsamına girdiğinin kabulü gerekir.

Bu noktada, ticari dava kavramını irdelemek gerekir. Bir davanın ticari dava niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda esas alınacak kriterler TTK’nın 4. maddesinde düzenlenmiştir. TTK uyarınca kural olarak, her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendiren hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava kabul edilmiştir. Doktrinde bu davalar, “nispi ticari dava” olarak adlandırılmaktadır.

Sorularınızı Bekliyorum

 

 

 

 

Saygılarımla

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

Yine Baharlar Gelecek mi?

Sevgili Okuycularım,

Yarın 36 yaşıma giriyorum.  Biliyor musunuz ne farkettim? “Yaş alıyorum” diyorum ben de artık. Yaşlanmayı bir türlü yediremiyorum kendime 🙂 Yavv hakikaten de çok geliyor kulağa 36. Koskaca bir 36 ! Yolun yarısını da geçtim.  Ben ne ara büyüdüm de, bu kadar yaş aldım vallahi bilmiyorum.  Allah bilir …Oysa daha yaşamak isteyip de yaşamadığım ne çok duygu var.  Hiç tadını bilmediğim.  Var mı, yaşayabilecek miyim onu da bilemiyorum .. Sadece artık hiç bir şeyi ertelememeye gayret ediyorum.  En son okuduğum kişisel gelişim kitabı bana “Hiç bir şeyi erteleme ! Doğru zaman içinde bulunduğun andır.  Yarın yoktur, dün de yoktur!” diye diye beni bir nebze içsel yolculuğa sürükledi.  O kadar içime kapandım ki, bu Coronavirüs için “Evde kal” kampanyası da üstüne geldi.  Aslında iyi de oldu.  Filmler, kitaplar bir yere kadar…  Benim sözlediğim “içsel yolculuk”…Hem de bir guru olmadan, bir başına … Bu içsel yolculuk işte esas “farkındalık” getiren ancak bu yolculuğa çıkmak ayrı bir zor olduğu gibi, üstesinden gelebilmek, sıkılmadan tamamlayabilmek ise cabası…

Biliyor musunuz bu süreçte insan en doğru neyi öğreniyor? İnzivadayken, dostunu düşmanını tanıyorsun.  Herkesten elini eteğini çektiğinde bak bakalım herkes de seni bırakıyor mu? Yoksa sensiz yapamadıkalrı için peşinden mi geliyorlar? Bu bir süreç, yaşamadan bilemezsin. Cesaret gerek !

Yarın için-16 Nisan için düşünücem.  Acaba bu karantina günlerinde hayatıma şu ana kadar girmiş olan dost, arkadaş, sevgili ya da akrabalarımdan doğumgünü şerefime kime ulaşır “Gel bakalım, yeni yaşım şerefime benim için ve benimle bir çay yudumlar mısın? Bir çay höpürdetmeye var mısın benimle?” derim, dermiyim, diyebilir miyim de biliyor musunuz bunları hiç düşünmemiştim.  Bu gece düşüneceğim, ve varsa öyle bir kişi bir sonraki yazımda sizlere ifşa edeceğim.  Neden biliyor musunuz? Çay çünkü dostluktur, çay sıcaklıktır, çay zararsızdır, çay muhabbet gerektirir de ondan …Tıpkı bu elimdeki çay gibi.  Gerçi ben bu çayı bir başıma içmiştim; ama yarın için kendime bir ödül verebilirim … Bilmem ki sizce çayımı yalnız mı içeyim ? Ne dersiniz…..

Ne demiş Can Yücel ….

Ömür dediğimiz nedir ki ?
Çay bardakta
Soğuyana dek geçen zaman
Çayınız bardakta soğumadan
Tadıyla için hayatı

Soğutmadan sevgileri
Soğutmadan sevdaları
Soğutmadan dostlukları
Yaşayın doyasıya

Seviyorsanız koşun ardından
Beş dakika bile duracak zaman yok
Kırmadan , incitmeden
Sevin İnsanı

Kırmaya zaman yok
Çayınız bardakta soğumadan
İçin çayınızı hayat geçiyor
Yaşamamak yüreklere zarar……

Yeni Yaşımda görüşmek üzere … 35  yaşımın son demlerinden selam sevgilerimle
Avukat Gizem Tan
www.dgtanhukuk.com

Zaman Katildir !

Sevgili okurlarım,

Doğrusal olmayan zamanin ne olduğunu duydunuz mu?

Zamansızlık yaşadınız mı, yaşayabildiniz mi, yaşamak istediniz mi hiç?

Ya, bir gün sonrayı düşünmeden yaşamaya çaliştiniz mı?

Endişe ve korkularınızı, gelecek planı yapmayı bir tarafa bırakabildiniz mi hiç?

Hayır mı? O zaman bunu ilelebet yapayamayacaksınız demektir…Strese alışan vücudunuz ve yapınız bu şekilde hüküm sürecek demektir..

Peki ya hiç zamanın duygularınız üzerindeki etkisini izleyebildiniz mi? İşte bu benim gözlemleyebildiğim bir konu.  Zamanin nasıl sinsi bir katil olduğunu iyi bilirim ben.  Onca güzel duyguyu, sevgiyi, özlemi, umudu yok edebildiğini herkes gibi ben de bilirim.  Bunu bilebilecek kadar yaş aldım sanırım …. Karşılığında, senden aldıklarının karşılığında seninle alay eder gibi neyi verdiğini anlamam biraz geç oldu sadece … Neymiş biliyor musunuz sana verdiği “Sabır”, dalga geçer gibi sadece kuru bir “sabır” öyle ki, sabrede sabrede umudun sadece o andan daha kötü olmaması için niyette bulunmak olduğunu anladığın anda da yüzüne ağır bir fiske yemişcesine dumura uğradığın o an var ya işte “o an” ….O andır sana desturu öğreten … Bir soğuk su iç işte sen o anı yakaldığında, yapacak bir şey yok sadece nefes egzersizi yap bakalım derin derin yoga seanslarında öğrendiğin gibisinden … Sormayın bu “zaman” konusuna çok taktım şu ara … Birkaç haftaya yeni yaşımı da almış olacağım hem … “Dile hayattan ne dilersen dile” gibi bir ses kulağımda çınlarsa eğer pastamı üflerken 1zamansızlık” dileyeceğim kendim için :)))

Gelelim hukuksal konulara … Peki “zaman” nasıl işliyor sizce temerrüd haline düşen borç ve ödemelerimizde? Koronavirüsü sebebiyle karantina altında olduğumuz şu günlerde zamanı gelen borçlarımızı ödemek zorunda mıyız sizce? Cevap tabiikim, no excuse !!!, Virüs ve karantina süreci ödemenin süresini sadece zaman olarak öteletiyor ancak yükümlülüğü yok etmiyor.  Bu borca kredilerden tutun da aidatlar, ev kiraları kredi kartı ödemeleri, elektrik faturlarından tutun da tüm faturalar giriyor …

Yasal olarak karantina durumunun bu yükümlülüklere bir faydası yok sevgili okurlarım.  Yani ödeme her ne türde olursa olsun acilen ödemekle yükümlüsünüz, aksi falde yasal faizli bir şekilde ödemek zorunda kalirsiniz haberiniz olsun ….İcra ve hacizlerle uğraşmak istemiyorsak ödemelerinizi zamanında yapınız !  Adliyeler kapalı şu anda, ancak açıldığı an bizler yine cüppelerimizi giyip adliye koridorlarında koşturacağız, hatırlatırım! …UYAP her ne kadar icra ve iflas takiplerinin durudurulduğuna dair resmi gazete yayınlandığını duyurmuş olsa da ….

Avukatları genel olarak sevmeseniz de, nefret etmeyiniz 🙂

Sevgilerimle

Avukat Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

 

Bırakmak ve Feragat !

Sana hizmet etmeyen şeyleri bırak!

Bırak! Bırakamıyorsan da, kendine zaman tanı ve yine bırak!

Bırakmak istemesen de bırak!

Her hafta düzenli olarak gitmeye çalıştığım yoga derslerinden aklımda kalan belki de yegane söz bu !

 

 

 

Çeşitli egzersizlerle hem esnekliğimizi arttırmaya hem doğru nefes almaya (ki bunu hala becerebildiğimi sanmam) hem de postür bozukluklarımızı gidermeye çalıştığımız bu yoga seanslarının kişiliğim ve düşünce sistemim üzerindeki etkisinden ileriki süreçte de bahsedeceğim … Herkesi açmayabilir yoga ancak doğru hocayı bulduğunuzda muhteşem gelebiliyor bu seanslar insanın ruhuna ve duruşuna …

Bırakmak deyince davalardan “Feragat” yöntemi üzerine birkaç açıklamamı yazayim .

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere davadan feragat, davacının açmış olduğu davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.Davadan feragati derdest davanın davacısı yapabilmektedir. Bu şekilde davacı, dava dilekçesinin sonuç bölümünde istemiş olduklarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedir. Davacının feragat beyanı üzerine davada esasa girilmeden ve bir hüküm kurulmadan karar verilmektedir. Feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurmaktadır. Bu sebeple davacı feragat beyanından dönememektedir. Davadan feragat ise iki şekilde gerçekleşebilmektedir: Sözlü Feragat: Davacı, duruşmada davasından sözlü olarak feragat edebilir. Bu şekilde, davacının kısmen veya tamamen feragat beyanı duruşma tutanağına yazılır, imzası alınır. Ancak; keşif sırasında yapılan, keşif tutanağına yazılan ve davacıya okunarak imza ettirilen feragat de geçerli bir feragat olmaktadır. Bir diğeri ise Yazılı Feragat: Davacı, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile de davasından feragat edebilir. Feragat dilekçesinin mahkemeye verildiğinin duruşma tutanağına ya da ara karara yazılması yeterlidir.  Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilmektedir. Esas itibariyle feragat her çeşit davada mümkündür. Ancak, hakimin fiili sebebiyle devlete karşı açılan tazminat davalarında feragat davayı sona erdirmeyeceği gibi, ortaklığın giderilmesi davalarında da, davalılardan biri davaya devam etmek isterse, feragat sonuç doğurmamaktadır.

Feragat şarta bağlı yapılamamaktadır. Şarta bağlı yapılırsa sulh olarak değerlendirilebilinir. Tam feragatte talep sonucundan tamamen vazgeçilirken; kısmi feragatte, sadece feragat edilen kısım için dava sona ermektedir.

Feragat beyanında bulunan davacı, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Kısmi feragatte ise yargılama giderleri feragat edilen kısma göre belirlenir. Davasından feragat eden davacı karar ve ilam harcının üçte ikisini ödeyecektir. Ayrıca feragat, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereğinin yerine getirilmesinden önce gerçekleşirse, avukatlık asgari ücret tarifesindeki vekalet ücretinin yarısına, daha sonra gerçekleşirse tamamına davacı aleyhine hükmedilmektedir.

Sorularınızı bekliyorum

Saygılarımla,

Av Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

Sit Alanımız var Nasıl Değerlendirelim Avukat Hanım ….

Merhaba Sevgili Okuyucularım,

Geçen hafta Samsun’dan bir sit alanı ile ilgili çeşitli sorular geldi.  Bir ihtimal Datca tarafından sonra Karadenize doğru da bu kapsamdaki prpjelerle ilgili olarak yöneleceğim.  Uygulama tüm ülkede aynı, ancak bölgeden bölgeye belediyeler farklı olduğu için; pratikte ve uygulamada da  farklılıkların ortaya çıkması mümkündür.

Size müvekkile de gönderdiğim şekilde sit alanlarının değerlendirilmesi için izlediğimiz prosedürlerle ilgili olarak genel bilgi vereceğim.  Önceki yazılarımda da bu konulara temas etmiştim.  Aklınızdaki soruların cevaplarını benim önceki köşe yazılarımda da bulabilirsiniz ya da bana email gönderin ben size cevap yazarım.

1. derecede sit alanı olan arsanız üzerinde hukuken yapabilecekleriniz oldukça sınırlıdır.  Böyle bir arsa üzerinde yasal olarak şahsi herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün değil.  Sit alanı, sit olarak korunmasında kamu yararı bulunan alanların genel adıdır. Sit alanları kendi içinde dört gruba ve üç seviyeye ayrılır. Sizinkinin hangisine girdiğini belirleyebilmem için araştırmam gerekir ve bana tapu bilgilerini göndermelisiniz, her yerin özellikleri birbirinden ayrıdır.

Doğal sit alanları, ender bulunan doğal oluşumları ya da tarih öncesi veya tarihi dönemlere ait kalıntılar barındıran alanlardır. Arkeolojik sit alanları tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşan önemli kültürel varlıkları içerir. Kentsel sit alanları ve tarihi sit alanları daha yeni eserler barındırabilse de tarihi, mimari, kültürel özellikleri açısından koruma altına alınan alanlardır. Sit alanlarının seviyeleri ise şöyledir: 1. derece sit alanı, bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulmaması gereken seviye. 2. derece sit alanı da koruma altında ama koruma ve kullanma koşulları ilgili kurullarca belirlenebilir. Yine olduğu gibi korunmak zorundadır. 3. derece sit alanının ise koruma ve kullanma koşulları ilgili kurullarca belirlenebilir ama bu seviyede yeni düzenlemeler yapmak mümkündür.

Bilimsel veya arkeolojik çalışma niyetiniz yoksa ki genelde bu tarz yerlerde tursitik bir yer ve kafeteryadan açmak niyeti ile bana soru yöneltiliyor, yetkili kurumlara haber vermeden bir çivi bile çakmanız yasal değil. 1. derece sit alanı olan arsanızın doğal sit alanı grubundaysa, bununla ilgili olarak 2 Mayıs 2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sit alanı kanununa başvurulabilir.  1. derece doğal (tabii) sit alanlarında yapılaşma koşulları şöyle belirlenmiştir: “Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde” bulunulamaz ama yetkili kuruluşların yapabileceği araştırmalar, kamu binaları ve doğal felaketlerden kaynaklanan bakım çalışmaları hariç tutulur. Bunların dışında, şahsi kullanım için istisnalara yer verilmez.  Bir de “takas” yolu var önceki yazılarımdan anımsayabileceiniz üzere …. Bu konuya da ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki hafta değineceğim ….

Bir de size yaka köyünde traktör üzerinde çekilmiş 32 dişli fotomu göndereyim dedim 🙂 …. çok  mutlu olduğum bir günden güzel bir anı …

Selam ve Sevgilerimle

Bana yazın ….

Avukat Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com