DAVA TAKİBİ
Tan Hukuk Bürosu, müvekkillerini fikri mülkiyet hukuku, miras, aile ve gayrimenkul davalarında, tedavide kasten veya kasıtsız olarak yapılan yanlış veya ihmal sonucu açılan davalarda (malpraktis), iş, enerji, iflas, medya, haksız fiillerden veya diğer sözleşme ihlalleri sonucu kişilik ve malvarlığı haklarının tazmini için açılan tazminat davalarında, uluslararası ticaret ve ulusalararası tahkimde, kıymetli evraklarla veya şirketlerle ilgili ticari davalarda, bankacılık ve finans, vergi ve diğer ticari uyuşmazlıklar da dahil çok çeşitli ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda hukuken temsil etmektedir.

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ (Tahkim ve Arabuluculuk)
Dava takibinin başlıca iki amacı vardır. Bunlar, davayı oluşturan hukuki uyuşmazlığın esasını belirlemek ve davayı hangi tarafın kazanacağına karar verilebilmesi adına olayın esasına inerek hukuk kurallarını olaya uygulamaktır. Dava takibi aşamaları genelde çok uzun sürdüğü ve masraflı olduğu için, yerini uyuşmazlıkların çözümü konusunda daha kısa süreli, daha az masraflı ve verimli olan tahkim ve arabuluculuk gibi Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerine bırakmıştır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, uyuşmazlığın çözümü ve usul açısından dava takibine göre esneklik arz eder. Bunun yanısıra, tarafsızlık, gizlilik gibi kavramların önemini ortaya çıkarmakta olup uluslararası sözleşmelerde tüm dünyada uygulanabilirlik açısından daha birçok kolaylık getirmektedir. Tahkim bazı açılardan arabuluculukla benzerlik göstermektedir. Hem tahkim hem de arabuluculuk isteğe bağlı çözüm yollarıdır ve her ikisinde de gizlilik kuralına bağlı olarak uyuşmazlık görülür. Ayrıca, her iki çözüm yolu tarafların hem zaman hem de para açısından tasarruf etmelerini sağlar. Ne tahkim ne de arabuluculuk hiçbir şekilde dava takibinde delil olarak kullanılamaz ve her iki çözüm yolu da kamuya açık mahkeme salonunda aleni bir şekilde değil, özel konferans salonlarında sadece tarafların katılacağı gizli bir ortamda yapılır.

Tahkim, Türkiye’de arabuluculuğa göre daha yaygın bir şekilde uygulama alanına sahiptir. Arabuluculuğun aksine, tahkim daha çok yargısal bir sürece benzemektedir. Hakem, dava aşamasındaki hakim gibi, kararını uyuşmazlığın esasına ilişkin olarak vermektedir. Arabulucukta ise, taraflar uyuşmazlığın çözümü konusunda kendi kararlarını kendileri oluştururlar. Tahkimde genelde, hakem kararını tarafların anlaşmasında belirtilen sınırlar dahilinde verir.

1958 tarihli New York Anlaşması’nı tasdik eden ve Türkiye’nin UNCITRAL Model Yasasına dayanan 2001 Uluslararası Tahkim Kanununun kabulü, hakem kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmış oldu. Tan Hukuk Bürosu, taraflar ile müzakereler sonucu taraflar için en faydalı yöntemi belirleyip duruma göre tarafları uyuşmazlıklarının çözümü konusunda dava yoluna ya da tahkim veya arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerine yönlendirecektir. Av. Gizem Tan, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri konusunda profesyonel derecede mesleki bilgiye sahiptir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ve MEDYA HUKUKU
Tan Hukuk Bürosu, müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli olan tüm hukuki yardımı sağlamaktadır. Tan Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları için dava açmanın yanısıra müvekkillerinin markalarının, patent ve endüstriyel tasarımlarının korunması için Türk Patent Enstitüsüne tescili konusunda yardımcı olmaktadır.

Tan Hukuk Bürosu, telif hakları, ticari sırların korunması, veri korunması konularında hukuki hizmet vermekte ayrıca sinema, televizyon ve müzik eserleri alanında sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, teknoloji transfer ve know-how transfer sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinde hukuki yardımda bulunmaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU ve SÖZLEŞME HUKUKU
Tan Hukuk Bürosu, yabancı şirketlerin ve ortak girişimlerin irtibat ofislerinin kuruluşu ve yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere şirket kuruluşu konusunda, ilgili kuruluşlardan finansal kiralama lisanslarının ve faktoring şirket lisanslarının alımı konusunda, şirketlerin halka arzı aşamasında, ayrıca şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları aşamalarında müvekkilerine hukuki yardımda bulunmaktadır. Tan Hukuk Bürosu, ayrıca yabancı müvekkilerine oturma ve çalışma izni alımı konusunda da yardımcı olmaktadır.

Tan Hukuk Bürosu, Lisans ve Know-How Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Yed-i Emin Sözleşmeleri, Menkul Kıymet Sözleşmeleri ve Teminat Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri ve Kira Sözleşmeleri de dahil ancak bu sözleşmelerle sınırlı olmamak üzere çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasında ve müzakere aşamalarında müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır.

İLAÇ HUKUKU
Tan Hukuk Bürosu, İlaç Üretim Sözleşmeleri, İlaç Geliştirme ve Dağıtım Sözleşmeleri, İlaç Sektörü ile ilgili Danışmanlık Sözleşmelerinin hazırlanması konusunda ayrıca İlaç Satış ve Pazarlama Ruhsatlandırılması aşamalarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

BANKACILIK VE FİNANS
Tan Hukuk Bürosu, kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve finansal işlemler için kredi belgelerinin hazırlanması konusunda müvekkilerine yardımcı olmaktadır. Tan Hukuk Bürosu, devralmalar, köprü kredileri ve döner sermaye konularında bankalara, borç veren ve borç alanlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, iflas hallerinde alacaklıları temsil etmekte ve özel sermaye fonu konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR
Tan Hukuk Bürosu, şirket birleşme ve devralmaları, yeniden yapılandırma ve şirket bölünmesi konularında ayrıca hisse alım/satım sözleşmesi, malvarlığı alım/satım sözleşmesi ve/veya hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakereleri aşamalarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Birleşme ve devralma projeleri ile ilgili hukuki incelemeleri takiben, Tan Hukuk Bürosu detaylı raporlarla beraber durumu özetleyen rapor hazırlayarak ticari işlemin riskleri konusunda müvekkilerini bilgilendirir ve müvekkillerine çözüm odaklı hukuki tavsiyelerde bulunur.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUİ MEDYA HUKUKU VE İNTERNET HUKUKU
Tan Hukuk Bürosu, telif hakları, ticari sırların korunması, veri korunması konularında hukuki hizmet vermekte ayrıca sinema, televizyon ve müzik eserleri alanında sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, teknoloji transfer ve know-how transfer sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinde hukuki yardımda bulunmaktadır. Buradan sonra şunu ekleyelim lütfen

Ayrıca Tan Hukuk Bürosu, internet yolu ve sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili hukuken ne yapılması gerektiği konusunda müvekkillerine yol gösterir.

© 2011 Tan Law